Voimassaoleva rotujaostojen yhteinen tehtävänkuva

Jaoston puheenjohtajan tehtävänä on tarkastaa lajiensa laskutukset. Kaikki kennelpiirille osoitetut laskut kierrätetään ensin jaoston puheenjohtajalle, joka siirtää tarkastetun laskun rahastonhoitajalle maksettavaksi.

Jaostoille maksetaan kokousmatkoista vuosittain vahvistettavan kulukorvauksen mukainen kilometrikorvaus. Jaostot toimivat hallituksen hyväksymän talousarvion puitteissa, talousarviossa tulee olla tulot ja menot tasapainossa. 

 • jaostot valmistelevat oman lajin asioita, lausuntoja ja esityksiä kennelpiirin hallituksen käsiteltäväksi
 • jaostot toimivat kennelpiirin hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
 • jaostot huolehtivat piirihallituksen niille määräämistä tehtävistä
 • jaostojen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjat ja niiden pykälät numeroidaan juoksevasti ja ne arkistoidaan jaoston sihteerin toimesta
 • pöytäkirjakopio toimitetaan kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokouksesta vietäväksi hallitukselle tiedoksi
 • jaostojen esitykset tulee olla piirisihteerillä viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokouspäivää, piirihallitus tekee päätökset rotu- / lajijaostojen asioihin ennen niiden toimeenpanemista
 • jaoston toimintakausi on yksi vuosi, kennelpiirin vuosikokous nimeää piirille jaostot ja piirihallitus nimeää kokouksessaan niiden toimihenkilöt jaostojen esitysten mukaisesti, henkilöillä ei ole nimettyä toimintakautta, on toivottavaa, että samat henkilöt jatkaisivat toimijoina mahdollisimman pitkään
 • jaostot kokoontuvat tarvittaessa, ainakin vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseensa, on toivottavaa, että jaostokokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostikokouksena kulujen säästämiseksi                    

Yleistä:

 • jaostojen tehtävänä on tukea ja edistää jaostoon lukeutuvan toiminnan ja harrastusmahdollisuuksien toteutumista Kennelpiirin alueella
 • ylläpitää sidosryhmien välistä yhteistyötä
 • toimittaa sihteerille toimintakertomus ja –suunnitelma sekä talousarvio jaoston toiminnasta tammikuun loppuun mennessä
 • palkintotuomarikorttien myöntäminen sekä rekisterien pitäminen, jotka julkaistaan keskitetysti kennelpiirin kotisivuilla

Koulutukset:

 • huolehtia alueellisesta henkilökoulutustarpeesta ja valvoa koulutuksien toteutumisesta (mm. palkintotuomarit, ylituomarit, koetoimitsija2 jne.)
 • tehdä piirihallitukselle henkilöesitykset yli-, ulkomuoto-, tai muihin lajiliittojen tai rotujärjestöjen ym. tahojen koulutuksiin puollettavista henkilöistä
 • jaosto ylläpitää rekisteriä kennelpiirissä koulutetuista henkilöistä       

Koeasiat:

 • huolehtia koko koekauden mittaisten kokeiden organisoimisesta
 • suunnitella valtakunnallisten kokeiden, niiden mahdollisten valintakokeiden, KV-kokeiden sekä tukinäyttelyiden anomisesta ja esittää kokeiden ylituomarit sekä valvoa kokeiden järjestämistä hallituksen hyväksyttäväksi
 • organisoida ja valvoa piirinmestaruuskokeiden järjestämistä
 • tehdä tarvittavat muutosesitykset piirinmestaruuskoe- ja vuodenkoira sääntöihin
 • esittää piirihallitukselle valitsijahenkilöt / joukkueenjohtajat sekä näille varahenkilöt
 • pitää luetteloa valitsijamiehistä ja joukkueenjohtajista
 • suunnitella ja toteuttaa koesovittelupalaveri yhteistyössä kennelpiirin muiden jaostojen kanssa

Ansiomerkit:

 • avustaa jäsenyhdistyksiä ansiomerkkien anomisessa sekä antaa puoltoja ao. anomuksiin
 • Kennelliiton merkit anotaan piirihallitukselta pääsääntöisesti syyskuun loppuun mennessä
 • Kennelpiirin ansiomerkit anotaan piirihallitukselta helmikuun loppuun mennessä
 • rotujärjestöjen merkit anotaan järjestöjen ohjeiden mukaisesti

Kustannukset:                  

Jaostojen toiminnan taloudelliset tulot ja menot tulee olla tasapainossa ja Kennelpiirille ei voi tulla huomattavaa tappiota toiminnasta. Jaosto tekee piirihallitukselle oman talousarvionsa edellisen vuoden lopussa, jonka hallitus käsittelee.

Kouluttajakulut

Pääsääntönä on, että jäsenyhdistykset maksavat kouluttajan kulut. Poikkeuksena on, jos Kennelpiiri järjestää jonkun koulutustilaisuuden, piiri maksaa kouluttajan matkakulut. Matkakulun suuruuden hyväksyy piirihallitus aina järjestäytymiskokouksessaan. Kennelpiiri maksaa omien kouluttajiensa matkakulut.

Jaostojen tehtäviin ei kuulu:

 • Koetoimitsijapätevyyksien myöntäminen tai sen rekisterin ylläpitäminen
 • Kehätoimitsijapätevyyksien myöntäminen tai ylläpitäminen
 • TOKO:on liittyvien korttien myöntäminen sekä rekisterien pitäminen
 • Agility, vinttikoira, palveluskoirat: kaikki kortit myöntää oma lajiliitto